Rose lights in Hong Kong – level 3

Rose lights in Hong Kong - level 3

25,000 rose lights have been lit in Hong Kong as part of Seoul’s Light Rose Garden’s World Tour. Yong Jin Jung, the director of PANCOM, who installed the piece, says that they hope it will spread love and happiness across the world from east to west.

They display incorporate the symbolic Valentine’s rose from the west with its eastern equivalent – the lights of the Chinese Lantern Festival.

“I think it’s awesome and it’s relatively very little chance to have these kinds of installations in Hong Kong.”

The beautiful white illuminations represent pure and innocent love.

 

Hendrix and Handel – level 3

Hendrix and Handel - level 3

Jimi Hendrix, the ultimate guitar hero, was born into poverty in Seattle in 1947 and he died in London aged just 27 after ahedonistic lifestyle. Now, fans have the chance to see what his bedroom in his London home looked like.

The property in Mayfair has been restored over a two-year period to look as close as possible as it did when he lived there in 1968 and 1969. 23 Brook Street in Mayfair has been fully kitted out with feathers, tapestry rugs and a ton of vinyl records in a 2.5-million-pound refit.

For many years, it’s been seen as a place of interest. In 1997, an English Heritage blue plaque, the first ever given to a pop star, was posted on the wall outside the apartment.

The property is right next door to Handel House where composer Handel lived for 36 years during the mid-1700s.

The entire third floor will be open to the public as well as an exhibition that shows the musician’s movements between 1968 and 1969. The building forms part of Handel and Hendrix, a museumdevoted to two musicians who were neighbours but two centuries apart.

Note: the audio recording is incorrect. Jimi Hendrix was born in 1942.

 

Forty-three years a milkman – level 3

Forty-three years a milkman - level 3

“The early mornings are actually fun when there’s nobody about.”

Milkman John Diggs’ day certainly starts early. He gets up each morning at 1 a.m. and has been doing for 43 years; until now, he’s retiring.

“I feel cheated because the train robbers never got that long!”

In 1972, John started his first round and since then he has delivered 10 million pints (4,731,764 litres) of milk but John says the job involves much more than that.

“How you doing, all right?”

“You know, there are so many people out there who look forward to going to the door and having a chat. Some people, they don’t see people, they might not see anybody for two days, three days.”

“Morning!”

“You turn up, you spend ten minutes, have a chat with them. It makes their day, it makes them feel as though like they’re still alive.”

And on one delivery, he even found love.

Well, believe it or not, I actually married one of our customers. She wanted to cancel her milk, so Itempted her to take her out for a drink one night. And 27 years down the road, it’s a bit of history!

I’ll miss the customers, you know, that’s the biggest thing, like going there every day, you see different people each day, you talk about different things. You know, I will miss it.”

Ta ta!”

 

volcano

Volcano, geological structures of the Earth’s crust cracks or tube mghantskneri, which centers on a regular or continuous surface of the earth’s magma eruption of lava, ash, slag, rocks and other debris, hot gases and fumes.The volcanoes eruption of the earth, when heated, and there is very Rocks transformed gases with high pressure lava, magma. Magma from the depths of the earth with great force putting pressure on the Earth’s crust and is relatively unstable areas slice it, leaking surface. Out of igneous magma cools, gazazrkvum and turn into lava. The way in which the magma rises, called the volcano mghantsk, which ends with a funnel section of the crater. Are pushed out of the volcanic crater volcanic dust, ash, rocks, gases, which are formed by the accumulation of volcanic mountain. If hrabkhalere before zhaytkele are covered with snow and ice, they melt in the hot lava and ash mixed with water, creates a powerful tsekhahosker, which quickly spread down the slope. Colombia in 1985.tsekhahoske minutes of the eruption destroyed several villages, killing more than 25 thousand people. 79 In.Vesuvius volcano eruption destroyed as a result of three ancient Roman cities of Pompeii, Herkulyanume and Stabiane, as well as numerous villages. 1883. As a result of the eruption of the volcano Krakatau in Indonesia island suddenly burst out into a large part of its rock and dust. Gazaposhu cloud reached a height of 80 m. The volcano killed 36 thousand people.

A Test on English proverbs

A Test on English proverbs

Q1. Below are sentences that are the paraphrasing of proverbs.

In each case, encircle the proverb that matches with the

paraphrasing best 😦 2 marks for each item)

  1. Usually people of the same type tend to be together.

(a) A bird in the hand is worth two in the bush.

(b) Birds of a feather flock together.

(c) Every bird likes his own nest best.

(d) Eagles catch no flies.

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

Եղավ՝ մի անգամ անտառի միջին
Արծիվն ու Կաղնին էսպես վիճեցին,
Թե ո՜րն իրենցից շատ տարի կապրի,
Ո՜րն է դիմացկուն ու պինդ ավելի:
Արծիվն ասավ՝ ես. Կաղնին էլ թե՝ ես:
Երկուսն էլ համառ ու հըպարտ էսպես՝
Մեծ-մեծ պարծեցան, սաստիկ վիճեցին,
Վերջը էս տեսակ պայման կապեցին:
ժամանակ դըրին հին գհարյուր տարի
Արքան հավքերի, արքան անտառի,
Որ թե ոոոշված էն օրին հասնեն,
Էն օրը մին էլ գան իրար տեսնեն:
Ու Արծիվն իսկույն Կաղնուց հեռացավ,
Հըզոր թևերը շարժեց, վերացավ
Դեպի ամպերը, դեպի ժայռերը,
Ուր անց է կացնում իր լավ օրերը:
Կաղնին էլ փըռեց ճյուղերն երկաթի,
Խո՛ր ու խոր մըխեց ճանկերն արմատի
Ու էնպես հուժկու կանգնեց անտառում,
Որ վայր չընկնի էլ հինգհարյար տարում:
Դարե՛ր անց կացան: Եվ ահա մի օր
Արծիվը եկավ ծերացած, անզոր,
Ծըվոցը կըտրած, տըկար, հևալով,
Թույլ-թույլ թևերը հազիվ քարշ տալով
Տեղ հասավ մի կերպ, նստեց դես ու դեն,
Տեսավ, որ Կաղնին ընկել էր արդեն,
Ճյուղերը թեև դեռ թարմ ու կանաչ,
Ընկել էր ահեղ փոթորկի առաջ:
— Հե՛յ, կանչեց, գոռոզ, պարծենկո՜տ Կաղնի,
Դե լավ ճանաչիր ինձ ու քեզ հիմի.
Հինգհարտւր տարուց մի ժամ էլ դեռ կա,
Ընկել ես արդեն, անկոտրում հըսկա:
— Հինգհարյուր տարի ապրել եմ կանգնած,
Էդքան էլ կապրեմ դեռ էսպես թիկնած,
Մինչև լըրանա մի հազար տարին:
Պատասխան տըվավ ընկած վիթխարին:
1898

Thierry Henry

Thierry Daniel Henry, 17 Août, 1977, dans V.Brusov – Yuis, Essonna, France, le footballeur français, d’origine antilakan, attaquant, a passé la plupart de sa carrière en Angleterre «Arsenal» club, devenir la meilleure du club Un joueur, a agi avec succès comme l’équipe de France de football totaux. Il a été meilleur buteur de la France avec 51 buts. UEFA Champions League, la France, l’Espagne, et a remporté les Coupes des Confédérations.

Au cours de sa carrière, Henry a eu de nombreux titres et les réalisations de l’équipe, des équipes et des championnats nationaux, il a établi un record. Il est toujours le meilleur buteur de l’équipe nationale française et le London “Arsenal” dans l’histoire du monde et est entré l’équipe a remporté deux fois la symbolique “Soulier d’Or” et différentes versions du joueur de l ‘ année a été attribué à l’Angleterre.Entré dans le FIFA 100 liste en 1998 pour porter la Légion d’honneur. De nombreux experts, entraîneurs et athlètes dans une interview a déclaré que Henry est le meilleur joueur du monde.

Թումանյանը` ընտանիքում

Սաթինե Տեր-Պետրոսյան «Մանուկ Թումանյանը» . անդրադարձ«Արհեստագործ» ամսագրին

Ջուլյա Ստեփանյան «Ինչպես Թամարը ճանաչեց նշանավոր հայրիկին»

Վահե Մուսայելյանը «Նոր Տարին Թումանյանի ընտանիքում »

Անրի Ներսիսյան «Ամենից լավ տունը» բանաստեղծության վերլուծություն